تاثیر فقدان بکارت

تاثیر فقدان بکارت

ازدواج از مهم ترین سنت هاست. از زمان وجود انسان در کره خاکی، ازدواج به اذن خداوند میان زن و مرد جاری بوده است. سال ها بعد در عهد پیامبر ازدواج تبدیل به سنت و راه زندگی پیامبران گردید. ازدواج مهمترین تصمیمی است که هر فرد در زندگی می گیرد. این تصمیم به عوامل مختلفی بستگی دارد. فقط ازدواج کردن مهم نیست آن چه مهم تر است پایداری ازدواج است. برای ازدواج پایدار مهم ترین نکته انتخاب درست همسر است. انتخاب نامناسب گاهی منجر به طلاق و یا حتی فسخ نکاح می گردد.در این مقاله ابتدا در خصوص نکاح شرایط و موانع آن بحث خواهیم نمود. در نهایت به تاثیر فقدان بکارت و ازدواج دخترانی که باکره نیستند و شرایط آن می پردازیم.

مراحل قانونی نکاح:

1-در ماده1034 قانون مدنی بیان نموده که اولین قدم ازدواج خواستگاری است. البته نکته مهم در این ماده عدم وجود موانع نکاح در دختری است که خواستگاری می ود موانع نکاح را در ادامه شرح می دهیم.

2-نامزدی:این مرحله طبق ماده1035 قانون مدنی است. نامزدی یا همان وعهده ازدواج به معنی ازدواج کرن نیست. یعنی همین که مردی به دختری قول می دهد که با او  ازدواج کند کافی برای نکاح صحیح نیست.

این تعهد الزام آور نیست. صرفا در صورت بروز خسارت در شرایطی خاص می توان از برهم زننده عقد خسارت مطالبه نمو.د.

3- قبل از عقد، هردو دختر و پسر باید گواهی تصدیق  از پزشک اخذ نمایند. این گواهی مبنی بر عدم ابتلا به بیماری هایی مسری است. اگر یکی از طرفین از ارائه این گواهی امتناع کند طرف دیگر می تواند نامزدی را به هم زند. در این شرایط طرفی که گواهی ارائه ننموده نمی تواند بابت به هم خوردن نامزدی خسارت مطالبه نماید. ماده 1040 قانون مدنی موید این موضوع است.

4- اگر دختر باکره باشد برای عقد نمودن باید اجازه ولی را کسب کند. اگر ولی به ازدواج رضایت ندهد دختر می تواند به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را برای ازدواج بگیرد. این یک اقدام قانونی است. اگر پدر دختر باکره فوت نموده یا مفقودالاثر باشد جد پدری او در صورت زنده بودن و عقل معاش داشتن باید به این ازدواج رضایت دهد.

دختری که باکره نیست برای ازدواج نیاز به اذن پدر ا جد پدری ندارد. فرقی نمی کند که این بارگی به دلیل لزدواج مجدد یا رابطه نامشروع ازبین رفته است. همچنین فرقی میان عقد موقت و دائم نیست.

تعریف باکرگی چیست:

از زمان های قدیم تاکنون رسم عرفی است که پسران با دختران باکره ازدواج کنند. یعنی فرض می شود که دختر باکره است. این امر از طریق مراجعه به دکتر زنان  و ی پزشکی قانونی مشخص می گردد. البته باکره بودن فقط مخصوص دختران نیست. پسران نیز باید قبل از ازدواج باکره باشند. ممکن است این مهم ملاک بعضی زوجین نباشد. اما برای نود درصد خانم ها و مخصوصا آقایان عدم وجود این مسئله بسیار مهم است. بکر ریشه کلمه بکارت است. به معنی پاکدامنی و عدم وجود رابطه جنسی با جنس مخالف است. در قانون دختر باکره دختری است که پرده بکارت (هایمن) خود را از دست نداده باشد. اگر دختری از طریق ورزش یا تصادف بکارت را ازدست دهد از نظر قانون باکره محسوب می شود. پس برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد. آن چه موجب عدم باکره محسوب شدن دختر می گردد وجود رابطه جنسی است.

تاثیر فقدان بکارت:

تدلیس در نکاح:

درصورتی که دختری باکره نباشد باید پیش از ازدواج و حتی نامزدی این مسئله را به پسر عنوان کند. در صورتی که دختر این مسئله را بیان نکند پسر می تواند نامزدی رابه هم بزند. در این صورت دختر حق مطالبه خسارت ندارد. همچنین اگر پسر بعد از ازدواج متوجه عدم باکرگی دختر شود برای او حق فسخ نکاح ایجاد می شود. درواقع دختر پسر رافریب داده است. پس فریب خوردن در ازدواج در قانون مدنی به عنوان تدلیس در نکاح یاد می شود.

تدلیس در نکاح چه حقی ایجاد می کند؟ تاثیر فقدان بکارت چیست؟

همیشه تدلیس در نکاح به خاطر عدم وجود بکارت نیست. ممکن است که یکی از طرفین دارای بیماری باشند که دیگری قادر به تحمل آن نباشد. مهم این است که آن را بیان نکند تا شامل تدلیس شود. اگر آن بیماری یا عدم بکارت را بیان شد و طرف دیگر با آگاهی ازدواج کرد حق فسخ ندارد. اما اگر بعد از ازدواج متوجه تدلیس شد حق فسخ دارد. چه مرد و چه زن حق فسخ نکاح در صورت تدلیس را دارند. فرض کنید مردی دارای بیماری صرع است. بیماری او پیشرفت زیادی کرده است و همیشه غش می کند. زن بعد از ازدواج متوجه این بیماری و فریب خوردن می شود. از همان زمان زن خیار فسخ دارد. می تواند نکاح را فسخ کند یا به زندگی ادامه دهد. پس زن و مرد هر دو می توانند در صورت وجود شرایطی حق فسخ نکاح به دلیل تدلیس را داشته باشند.

تاثیر فقدان بکارت و طلاق در صورت تدلیس:

در صورتی که هرکدام از طرفین تدلیس در نکاح نمودند فقط برای دیگری حق فسخ ایجاد می شود. پس حق طلاق برای زوجین به این دلیل به وجود نمی آید. البته حق طلاق که کلا در اختیار مرد است. مرد می تواند با وکالتنامه آن را به زن هم اعطا کند. این به معنی ازبین رفتن حق طلاق برای مرد نیست. اگر در ازدواج یکی از طرفین فریب بخورد نمی تواند به این استناد طلاق بگیرد. حقیقتا فقط می توانید ازدواج را فسخ کنید. اگر مرد هستید و متوجه تدلیس همسر خود  شده اید سعی کنید نکاح را فسخ کنید. یعنی به سراغ طلاق نروید. چرا که در صورت طلاق باید هم مهر خانم را دهید. همچنین گرفتار شرط تنصیف می شوید. شرط تنصیف یعنی چه؟ اگر مرد بی دلیل زن خود را طلاق دهد باید نصف اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده را به نام زن کند. این شرط باید در عقدنامه امضا شده باشد.

در صورت تدلیس در نکاح، تاثیر فقدان بکارت چیست و تکلیف مهریه چه می شود؟

همانطور که می دانید به محض جاری شدن صیغه عقد زن مالک کل مهر می شود. این برای زمانی است که ازدواج صحیح صورت گرفته باشد. فرض کنید دختری با فریب خود را باکره معرفی می کند. بعد از جاری شدن صیغه عقد، زن کل مهر یا بخشی از مهر را از زوج گرفته است. درنهایت بعد از ازدواج پسر متوجه عدم باکرگی دختر می شود. در این صورت پسر حق فسخ دارد. در این شرایط تاثیر فقدان بکارت  این است که زن حق هیچ مهری ندارد در صورتی که مهر را دریافت کرده باشد باید آن را مسترد کند.

شرایط نکاح صحیح:

1-ماده 1062 قانون مدنی اولین شرط نکاح صحیح را بیان می دارد. برای صحت عقد باید طرفین صراحتا راضی به این عقد بوده باشند. این رضایت را با زبان باید اعلام کنند. آیا این شرط در خصوص افرادی که لال هستند رعایت می شود و یا خیر؟ چگونه؟ آن ها  با زبان اشاره ای که رضایت یا عدم رضایت را نشان دهد باید نظر خود را اعلام کنند.

2-ماده 1064 قانون مدنی بیان می دارد که عاقد باید اهلیت داشته باشد. منظور از اهلیت عاقل و بالغ بودن عاقد است. منظور از عاقد فردی است که صیغه عقد را جاری می کند.

3- توالی ایجاب و قبول. منظور از توالی این است که نمی شود که زن بله را بگوید و مرد چندروز بعد پاسخ بله را بگوید همان زمان عقد و جاری شدن صیغه باید هردو رضایت دهند.ماده 1065 همین امر رابیان می کند.

4-زوجین باید دو جنس مخالف باشند. در ایران ازدواج دو همجنس پذیرفته نشده است.

 

موانع نکاح:

ماده 1045 قانون مدنی یکی از  موانع نکاح را بیان می کند. هیچ کسی نمی تواند با محارم خود ازدواج کند. محارم نسبی شامل پدر و اجداد یا مادر و جدات است. ازدواج با اولاد خود نیز حرام است. ازدواج برادر و خواهر باهم ممنوع است. ازدواج با عمه و خاله و دایی و عمو نیز در قانون منع شده است. این ها موانع نکاح هستند. با زن شوهر دار نمی توان ازدواج کرد. در حال احرام اگر کسی ازدواج کند این ازدواج باطل است. اگر مردی با زنی که شوهر دارد زنا نماید دیگر هرگز نمی تواند با او ازدواج کند. زن مسلمان جایز نیست که با مرد غیرمسلملن ازدواج کند. ماده 1059 قانون مدنی را دقت کنید. اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح است. منظور از مراجع ذی صلاح دولت است. در ماده 1060 قانون مدنی این نکته را بیان نموده است.

در صورت علم به تدلیس بعد از ازدواج تاثیر فقدان بکارت چیست و چه اقدام قانونی ای لازم است؟

اگر بعد از ازدواج پسر یا دختر متوجه فریب طرف مقابل شدند باید از طریق قانونی کار را پیگیری کنند. می توانند زندگی خود را ادامه دهند. قانون اجباری به فسخ نکاح ندارد. خیار تدلیس فوری است. پس به محض متوجه شدن باید تصمیم بگیرید که قصد ادامه زندگی یا فسخ را دارید. فریب خورده باید بداند که نکاح صرفا قابل فسخ است. پس او نمی تواند به این استناد طلاق بگیرد. در این شرایط باید به دفاتر خدمات قضایی رجوع کند. بعد از رجوع به دفاتر اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس کند. پرونده به محاکم قضایی خانواده ارسال می شود. اگر علت تدلیس عدم باکرگی دختر باشد پزشکی قانونی این امر را متوجه می شود. بعد از اثبات تدلیس اگر شما مرد هستید باید بدانید که دیگر زن حق مطالبه مهر ندارد.

گردآورنده: شکیبا کاظمی اسفه

 

پی نوشت : متاسفانه همیشه عادت داریم وقتی که به مشکلی برخورد کردیم برای مشاوره حقوقی و حل مشکل میریم پیش وکیل اما شما می تونید با استفاده از یه راه کار ساده همیشه به یه وکیل دسترسی داشته باشید مخصوصا در مورد تاثیر فقدان بکارت؛ عدلینو برای شما این راه کار رو آماده کرده شما با دانلود و نصب اپلیکیشن عدلینو می توانید همیشه و در هر زمان هر مکان بتونید با یه وکیل خبره مشورت کنید قرار ملاقات حضوری بزارید و قرارداد وکلات ببندید تا مشکلتون حل بشه.

 

مطالب مشابه
۱۴۰۱-۰۱-۱۶ | دسته‌بندی نشده | اشکان پام

شکایت از پزشک و بیمارستان

شکایت از پزشک و بیمارستان
۱۴۰۱-۰۱-۱۲ | دسته‌بندی نشده | اشکان پام

شهادت در قوانین کیفری و حقوقی

شهادت در قوانین
  • دیدگاهتان فقط و فقط در رابطه با همین مطلب باشد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما بررسی نخواهد شد.
  • هدفتان از ارسال دیدگاه تبلیغ یا بک لینک نباشد. در غیر اینصورت دیدگاه حذف می شود.
  • به دیگر توهین و اهانت نکنید.
دیدگاه ها
اشتراک
من را مطلع کن
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
راه های ارتباطی ما

شماره تماس : 02134567878

ایمیل : info@moshverOnline.com

دانلود اپلیکیشن

برنامه های مورد نیاز خود را دانلود کنید تا در سریعترین زمان به مشاورین آنلاین ما دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشین کاربران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

اپلیکیشین مشاوران

دانلود برنامه از سیب ایرانی

ویژگی های اپلیکیشن عدلینو

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]

© تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. طراحی سایت اختصاصی طراحی اپلیکیشن